Teknik & Råd


Industriventilation med lågimpulsdon

Deplacerande ventilation i korthet

Deplacerande ventilation bygger vanligtvis på att en något undertempererad luft tillförs rummets vistelsezon med relativt låg hastighet. På grund av temperaturskillnaden mellan tilluft och rumsluft kommer den tillförda luften att i första skedet stanna kvar i vistelsezonen. Denna luft lämnar inte vistelsezonen förrän den blivit uppvärmd till en temperatur överstigande omgivningen.

Resultatet blir, korrekt utfört, ett mycket effektivt ventilationssystem med en ren och sval vistelsezon och varm/förorenad luft i den övre zonen. Deplacerande ventilation ämnar sig i regel utmärkt inom industrin och kan endast i undantagsfall överglänsas av andra systemlösningar.

Deplacerande ventilation passar bäst

 • I processer som alstrar föroreningar.
 • I processer som alstrar värme.
 • I lokaler med stora takhöjder.
 • Exempel: Svetsindustri, gjuteri, gummifabrik, bageri, måleri, mejeri osv.

  Deplacerande ventilation passar inte

 • I lokaler som värms med tilluften där temperaturgradienter inte kan accepteras.
 • Exempel: Lagerlokaler och liknande.

  Grundläggande kriterier för donval

 • Stabilitet, donen utsätts ofta för en tuff belastning.
 • Korrisionsbeständighet, finns risk för korrosion?
 • Kapacitet, finns risk för buller eller drag?
 • Fysiska mått, montagesätt och design.
 • Prisnivå och leveranstid.
 • I lokaler med stora takhöjder.
 • Beroende på vilken användning Du tänkt Dig får man rangordna de olika kriterierna efter eget huvud från gång till annan.

  Korrosionsbeständighet

  Polman ́s tilluftsdon för industriell användning klarar de flesta “normala krav” man kan ha i detta avseende. Samtliga don tillverkas i galvaniserad eller elförzinkad stålplåt och lackeras utvändigt. Önskas ytterligare korrisionsskydd kan tilluftsdonen lackeras såväl in som utvändigt. Nästa steg är att välja ett annat material t.ex. Aluminium (beakta sämre hållfasthet), Rostfritt stål SIS 2333 eller Syrafast stål SIS 2343.

  Stabilitet

  Polman´s tilluftsdon för industriell användning klarar de flesta “normala krav” man kan ha i avseendet hållfasthet. Donen tillverkas som standard med yttre delar av 1,5 mm godstjocklek. Vissa applikationer med golvmonterade don kräver dock extra skydd. Dessa är vanligtvis utformade som påkörningsskydd eller räcken kring donen. Detta skyddar dock inte donen mot avsiktlig åverkan som sparkar och slag. Don som skall klara sådana påhopp är LGR och LGI alternativt specialanpassade varianter av andra standarddon.

  Kapacitet

  De krav man normalt ställer på don för industrin är inte alls lika tuffa avseende ljud och drag som i komfortapplikationer. Detta beror på att bakgrundsnivån ofta är så hög att problematiken med buller från luftdonen blir underordnade. Dragkriterierna inom industrin är normalt sett avsevärt “snällare” än i komfortinstallationerna. Detta har sin bakgrund i att man rör sig mer inom industrin och oftare utför ett direkt fysiskt arbete. Således blir obehaget av luftrörelser avsevärt mindre inom industrin. Dock skall påpekas att dragproblem inom industrin inte är ovanliga, men de uppstår vanligtvis vid stillasittande arbetsplatser för monotona tempoarbeten.

  Golvplacerade (stående) lågimpulsdon

  Ett lågimpulsdon nära golv tillför vanligtvis luften horisontellt med låg hastighet. Eftersom tilluften är något kallare dvs tyngre än omgivande luft kommer tilluften att sjunka nedåt och breda ut sig på en viss höjd i lokalen. Således skall donet klara att hantera ett visst luftflöde utan att skapa oönskade luftrörelser som kan äventyra denna funktion. Dessutom skall donet klara av att tillföra den tänkta tilluftstemperaturen utan att besvärande lufthastigheter skapas i vistelsezonen.

  Vissa don är bättre skaffade att tillföra stora undertemperaturer medan andra hanterar större ventilationsflöden. Att samma don kan vara ägnat åt båda dessa kriterier samtidigt är direkt felaktigt. Polman´s lågimpulsdon för industrin är i standardutförande designade för en undertemperatur av 3 °C till 5 °C. Önskar man ett annat arbetsområde rekommenderas att man specialanpassar donet för detta.

  Donplacering

  Placera donen där de är minst i vägen! Var inte rädd för att luften skall ta slut och inte räcka fram till arbetsstället. Försök gärna sprida ut donen så att de inte koncentreras till en enstaka eller ett fåtal punkter i en stor industrilokal. Studera närzonen dvs l02 i kapacitetsdiagrammet. Närzonen skall ej vara så stor att den inkräktar på ytan över en fast arbetsstation. Är det rörligt arbete är det sällan eller aldrig problem med närzonen.

  Ett korrekt val av don ger en bra hastighetsprofil med relativt kort närzon.

  Ett felaktigt donval kan ge onödigt stora närzoner.

  Närzonen redovisas i varje kapacitetsdiagram.

  Om dragkriteriet inte är 0,2 m/s?

  Inom traditionell komfortventilation är dragkriteriet 0,2 m/s. Inom industrin är detta endast tillämpbart för komfortliknande applikationer. Inom industrin kan man vanligtvis acceptera 0,3 - 0,4 m/s i vistelsezonen utan att riskera kritik. I vidstående diagram framgår det hur närzonen påverkas av hastigheten. Således kan man påräkna en närzon som endast är 60% av den redovisade om man kan acceptera en lufthastighet av 0,3 m/s i stället för 0,2 m/s.

  Hur långt räcker luften?

  En vanlig föreställning är att luften inte räcker ända fram. Inget vore mer fel än att följa denna linje ! Naturligtvis finns det gränser, men det är främst av andra skäl som i sig kan innebära att problem uppstår med räckvidd, drag eller annat. Försök att sprida ut donen över golvytan. Tillse att inte alltför stora flöden tillförs från ett håll. Se bild och diagram nedan och följ dessa anvisningar så slipper Du framtida problem.

  Av ovanstående diagram framgår att närzonen redovisas för 0,2 m/s. För 0,3 m/s skall det i diagrammet redovisade värdet multipliceras med 0,6.

  Exempel

  En lokal med två avdelningar A respektive B. Gradient < 2 °C/m Max hastighet 0,3 m/s vid golv.

  A ventileras med två don á 600 l/s.

  B ventileras med ett don á 600 l/s.

  Ventilationsbehovet är det omvända, dvs att 600 l/s skall strömma från den ena till den andra halvan. Kommer så att ske eller måste donen flyttas?

  Svar: Summera de öppningar som kan antas vara kritiska. Totallängden i detta fall är 9 m. Läs av i diagram vilket ger att detta bör fungera utmärkt. (2 °C, 0,3 m/s ger maxflöde av ca 130 l/s och meter.) Observera att det inte fungerar med don endast i A-halvan.

  Takplacerade (hängande) lågimpulsdon

  Donets funktion

  Ett hängande lågimpulsdon nära tak tillför vanligtvis luften vertikalt med låg hastighet. Eftersom tilluften är något kallare dvs tyngre än omgivande luft kommer tilluften att sjunka nedåt och därefter breda ut sig i lokalen. Således skall donet klara att hantera ett visst luftflöde utan att skapa oönskade luftrörelser som kan äventyra denna funktion eller orsaka obehag. Vissa don är bättre skaffade att tillföra stora undertemperaturer medan andra hanterar större ventilationsflöden. Att samma don kan vara ägnat åt båda dessa kriterier samtidigt är direkt felaktigt. Polman´s har utvecklat en serie lågimpulsdon som är speciellt ägnade åt vertikal strömning. Generellt för dessa är att man kan ställa en sidospalt och på så vis kunna minimera riskerna för drag vid stora undertemperaturer.

  Donplacering

  Det finns två huvudskäl till att hänga donen ovanför vistelsezonen. Det vanligaste skälet till denna donplacering är att det inte finns plats att ställa något på golvet. Genom att hänga donen direkt ovanför vistelsezonen kan man skapa en deplacerande strömning förutsatt att rumshöjden är avsevärt större än vistelsezonen. Den undertempererade tilluften faller ned och fördelas ut över golvytan.

  Ett annat skäl till att placera donen hängande är att skapa en ren zon direkt under donytan. Exempel på sådana lösningar är kring fasta arbetsställen där man arbetar med ohälsosamma lösningsmedel etc. Generellt kan man säga att man i dessa applikationer försöker hålla en något högre tilluftstemperatur än i det tidigare nämnda exemplet och en hastighet över frontytan av 0,12 - 0,25 m/s med ett don av sådan storlek att man väl täcker in arbetsstället.

  Genom att hänga donen direkt ovanför vistelsezonen med vertikal spridning kommer tilluften direkt till vistelsezonen. Donen sitter säkert med minimalrisk för åverkan.