Teknisk redovisning och råd för användande och val av luftdon

Grundläggande kriterier för val av rätt ventilationsprincip, samt redovisning av teknik och termer.


Industriklimat ventilerat med lågimpulsdon, deplacerande ventilation i korthet

Polman´s - Teknik och Råd för industriventilation

De krav man normalt ställer på don för industrin är inte alls lika tuffa avseende ljud och drag som i komfortapplikationer. Detta beror på att bakgrundsnivån ofta är så hög att problematiken med buller från luftdonen blir underordnade. Dragkriterierna inom industrin är normalt sett avsevärt “snällare” än i komfortinstallationerna. Detta har sin bakgrund i att man rör sig mer inom industrin och oftare utför ett direkt fysiskt arbete. Således blir obehaget av luftrörelser avsevärt mindre inom industrin. Dock skall påpekas att dragproblem inom industrin inte är ovanliga, men de uppstår vanligtvis vid stillasittande arbetsplatser för monotona tempoarbeten.

Deplacerande ventilation ämnar sig i regel utmärkt inom industrin och kan endast i undantagsfall överglänsas av andra systemlösningar.

Tekniska instruktioner för användande och val av deplacerande luftdon för komfortmiljöer.

Polman´s - Teknik och Råd för komfortventilation

Deplacerande ventilation bygger vanligtvis på att en något undertempererad luft tillförs rummets vistelsezon med relativt låg hastighet. På grund av den densitetsskillnad som finns mellan kall och varm luft stannar tilluften kvar i vistelsezonen till dess att den blir för varm och stiger uppåt.

Resultatet blir, korrekt utfört, ett mycket effektivt ventilationssystem med en ren och sval vistelsezon. Deplacerande ventilation ämnar sig i regel utmärkt inom komfortinstallationer. Bäst passar det i lokaler med relativt stor personbelastning såsom lärosalar, restauranger, biografer, uppehållsrum etc. Även för mindre lokaler typ cellkontor kan deplacerande ventilation vara fördelaktigt. Detta då i första hand av installationsteknisk bakgrund.

Hygiendon, ventilation av rum med höga renlighetskrav

Polman´s - Teknik och Råd för renrumsventilation med hygienluftdon

Med hygiendon menar vi till- från- eller överluftsdon som är lämpade för miljöer med speciella renhetskrav. Sådana don skall förutom att de (i första hand) så effektivt som möjligt bortransporterar föroreningar från rummet och bidrar till att hålla luften ren även innehålla en rad andra kriterier såsom:

 • Enkla att rengöra såväl in som utvändigt.
 • Inte samla smuts i skrymslen och vrår.
 • Ansluta mot övriga byggnadselement på ett hygieniskt vis.
 • Motstå den åverkan som kan ske vid upprepad periodiserad rengöring.
 • Enkla att sköta och renhålla.
 • Hygiendonets viktigaste uppgift är att tillföra, förflytta eller evakuera luft på ett sådant vis att miljön i rummet blir så ren som möjligt.


  Teknisk redovisning

  Material och ytbehandling

  Om ej annat anges är donen i sin helhet tillverkade i förzinkad stålplåt. Ytbehandlad av vit pulverlack. Naturligtvis kan samtliga produkter tillverkas i andra material och kulörer.

  Tryckfall (ΔP)

  Om annat ej anges redovisas tryckfallet som totaltryckfall vid densiteten 1,2 kg/m3 för don som monteras enligt anvisning, normalt med 3 diametrar raksträcka före donets anslutning. Tryckfallet anges i pascal (Pa).

  Luftflöde (q)

  Luftflödet anges både i liter per sekund (l/s) och kubikmeter per timme (m3/h).

  Undertemperatur (Δt)

  Temperaturskillnaden mellan rummets temperatur, mätt 1,2 m över golv och tilluftens temperatur kallas undertemperatur. Betecknas Δt och mäts i °C.

  Temperaturdifferens (ΔT)

  Temperaturskillnaden mellan tilluft och frånluft kallas temperaturdifferens. Betecknas ΔT och mäts i °C.

  Injustering

  Hur injustering utföres redovisas i förekommande fall i respektive montageinstruktion. Polman´s tillämpar k-faktor för beräkning av mättryck/luftflöde.

  Mått

  Samtliga mått i tabeller, montageanvisningar samt bilder avser millimeter.

  Vikt

  Varje produkts vikt i kilogram redovisas i måttabellen. Vikten redovisas utan emballage.

  Ljudnivå (LA)

  Data förutsätter att donet monteras i enlighet med anvisning och att anslutande kanal håller samma dimension som donet och en raksträcka om minst 3 x anslutningsdiametern direkt före donet. Data framgår ur diagram och gäller vid en rumsdämpning av 4 dB. Egendämpning ΔL och korrektionsfaktor Kok anges i dB för respektive oktavband.

  RW

  Reduktionstalet (dB) för ett delelement relaterat till väggyta 2 m2.

  Närzon (y02)

  Detta värde redovisas för lågimpulsdon, avsedda för takmontage. Värdet är ett mått på avståndet mellan donets front och isovelen för 0,2 m/s vid en given undertemperatur. y02 redovisas i meter (m).

  Närzon (l02)

  Närzonen redovisas som det avstånd framför ett golvplacerat lågimpulsdon inom vilket lufthastigheten överstiger 0,2 m/s. Utanför detta område understiger lufthastigheten, mätt 0,1 meter över golv, 0,2 m/s. Vid redovisning av närzonen anges en temperatur differens Δt. Se “undertemperatur”. För enstaka produkter redovisas närzon med maxhastighet av 0,15 m/s oavsett höjd över golv. Detta kallas l015.

  Zonlängd (LZON)

  LZON för ett visst don vid ett angivet flöde är det minsta rekommenderade avståndet från donets centrum till vägg. Genom att välja ett don som ger en zonlängd (LZON) som understiger avståndet till vägg kommer lufthastigheten i vistelsezonen att understiga 0,2 m/s. Med andra ord skall man välja ett så litet tilluftsdon som möjligt, utan att zonlängden blir för stor. Avståndet mellan två tilluftsdon skall ej understiga summan av de två zonlängderna. Avståndet mellan två identiska don med samma luftflöde skall således minst uppgå till 2 x LZON. Zonlängderna för respektive produkt är redovisat vid en takhöjd av 2,45 m och isoterm inblåsning. För andra förhållanden än de ovan angivna lämnar vi data efter Din förfrågan! Zonlängden avtar vid stigande takhöjd samt vid undertempererad tilluft.